Het archief van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee is een particulier archief. Privédossiers vormen het hart van de collectie van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee. De collectie van de stichting bestaat uit schenkingen en in bewaring genomen private archieven. Het archief bestaat uit weergaven van het geschreven woord (papier of digitaal), beeld- en geluidsmateriaal.

Om inhoud te geven aan één van haar doelstellingen, wil de stichting binnen de mogelijkheden die delen van het archief uit hun aard bieden, het (wetenschappelijke) onderzoek naar de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen, het Korps Marechaussee en het Korps Militaire Politie zo veel als mogelijk stimuleren.

Daartoe werkt de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee aan de verdere ontsluiting van haar archieven.

De nodige restauratie en aanpassing van de Dependance in Buren heeft de stichting genoodzaakt om een groot deel van haar archieven elders in depot onder te brengen. Alleen zo kunnen deze archieven worden gevrijwaard van nadelige invloeden als gevolg van de aanpassingen van de Dependance. De dienstverlening van ons archief wordt daardoor in zeer hoge mate beperkt. Slechts voor urgente en zeer prioritaire zaken zal tot eind 2020 het in depot bewaard archief door een van onze medewerkers tijdelijk worden ontsloten.

Indien u vragen heeft over het archief, zijn wij u graag van dienst. Wij verzoeken u in voorkomend geval ons uw vraag schriftelijk d.m.v. het Formulier Informatieaanvraagvoor te leggen.

Afhankelijk van de te leveren inspanningen, zullen u kosten in rekening worden gebracht. Zie daarvoor onze tarieven.